วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สมุนไพรฟ้าทะลายโจร


ชื่อวิทยาศาสตร์
Andrographis paniculata
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เป็นพืชล้มลุกตระกูลเดียวกับต้อยติ่ง ลำ ต้นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ต้นสูง 30-60 เซนติเมตร
ใบเรียวสีเขียวเข้มเป็นมัน เป็นคู่ตรงข้ามกัน ดอกเดี่ยวสีขาวออกตามก้านเล็กๆ และปลายยอดผลเป็น
ฝักเรียวแหลมเมื่อแก่มีสีนํ้าตาล

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ชอบอากาศร้อนชื้น
เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย
ปลูกในที่แสง 50 เปอร์เซ็นต์
การเตรียมแปลงปลูก
มีความจำ เป็นมาก ควรทำ การไถพรวนดินจนร่วนซุยก่อนปลูก
ถ้าดินระบายนํ้าดี ไม่จำ เป็นต้องยกร่องแปลง
การเตรียมเมล็ดปลูก
เนื่องจากเมล็ดมีระยะพักตัว ให้ทำ การพักตัวของเมล็ดด้วยการแช่ในนํ้าร้อน 50-80
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5-10 นาที ก่อนปลูก
การปลูก
ปลูกแบบโรยเมล็ดเป็นแถว ระยะระหว่างแถว 40 เซนติเมตร โรยเมล็ดที่ทำ ลายการพัก
ตัวแล้ว ในอัตราประมาณ 100-400 เมล็ดต่อความยาวแปลง 1 เมตร
เกลี่ยดินกลบบางๆ
คลุมแปลงด้วยฟางข้าว หรือใบหญ้าคาบางๆ เพื่อรักษาความชื้น
รดนํ้าทันที
การดูแลรักษา
เมื่อปลูกไปได้ 30-45 วัน ถ้าพบว่าต้นงอกแน่นเกินไป ควรทำ การถอนแยก
ในระยะ 1-2 เดือน รดนํ้าวันละ 1-2 ครั้ง
เมื่ออายุ 2 เดือนขึ้นไป รดนํ้าวันเว้นวัน
เมื่ออายุ 2 เดือน ใส่ปุ๋ยคอกประมาณ 125 กรัม/ต้น โดยโรยขนานไปกับแถว ห่างจาก
แถวประมาณ 10-15 เซนติเมตร แล้วพรวนดินกลบ
กำ จัดวัชพืชด้วยการใช้มือถอนหรือจอบดาย แล้วพรวนดินเข้าโคนด้วย
การป้องกันกำ จัดโรคแมลง
ไม่มีแมลงทำ ความเสียหายร้ายแรง มีเพียงบางโรคเท่านั้นที่ทำ ความเสียหายบ้าง
อาจพบอาการผิดปกติที่ใบมีลักษณะเป็นสีม่วง แต่บริเวณเส้นใบเป็นสีเขียวและแคระ
แกร็น ซึ่งเกิดจากการขาดนํ้าเป็นเวลานาน การป้องกันกระทำ ได้โดยให้นํ้าสมํ่าเสมออย่าให้พืชขาดนํ้า
การเก็บเกี่ยว
เก็บในช่วงเริ่มออกดอกอายุ 110-150 วัน
ใช้กรรไกรหรือเคียวเกี่ยวทั้งต้นให้เหลือตอสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร
ปีหนึ่งเก็บเกี่ยวได้ 2-3 ครั้ง
เด็ดใบ ยอดอ่อนล้างนํ้าให้สะอาด
ตากในที่ร่ม 5-7 วัน จนแห้งสนิท
บรรจุในถุงพลาสติก
เก็บในบริเวณที่เย็น และไม่โดนแสงแดด
ผลผลิต
ผลผลิตสด ไร่ละ 2-4 ตัน
อัตราการทำ แห้ง
ผลผลิตสด : ผลผลิตแห้ง เท่ากับ 4 : 1
ส่วนที่ใช้ประโยชน์
ทั้งต้น
สาระสำ คัญ
• andrographolide
สรรพคุณ
แก้เจ็บคอ แก้ไข้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น